תקנון ותנאי שימוש – בדיקת קורונה

תקנון – ביצוע בדיקת קורונה מהירה (אנטיגן)

במטרה ליעל את הליך ביצוע בדיקת הקורונה המהירה, המוכרת גם כבדיקת אנטיגן ("הבדיקה") – רם – ק.ר. מ. בע"מ, בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, מפעילה שירות זימון תורים לביצוע הבדיקה מהירה ("השירות").

תקנון זה מגדיר בכלליות את התנאים לשימוש בשירות ("התנאים"). אנא קרא את התנאים היטב, שכן השימוש בשירות מעיד על הסכמתך לתנאים ומהווה הסכם מחייב בינך לבין
רם – ק.ר. מ. בע"מ אם אינך מסכים עם הוראות התנאים, כולן או חלקן, אינך רשאי להמשיך להשתמש בשירות ועלייך להימנע מלקבוע את הבדיקה ולהיבדק. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לכל המינים.

על השירות והשימוש בו

תשומת ליבך – בהתאם להנחיות משרד הבריאות הבדיקה מיועדת לצרכי התו הירוק / התו השמח ותקפה למשך 24 שעות ממועד הבדיקה. הבדיקה אינה מיועדת לטסים לחו"ל ואינה מתאימה לצורך קיצור בידוד. אין מדובר בבדיקה מסוג PCR.

רם – ק.ר. מ. בע"מ מזמינים אותך לקבוע את מועד הבדיקה באמצעות השירות, כמפורט להלן. השירות מיועד לכל הגילאים, אך בדיקה של קטין תיעשה בליווי ובהסכמת אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי .

השימוש בשירות ייעשה אך ורק לצורך מטרות פרטיות ואישיות ולא לצרכים מסחריים כלשהם; אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו; זכור כי השירות כולל מידע רפואי הנוגע לך וכי אתה מחויב לנהוג במידע זה בחיסיון ובסודיות; אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים או מידע מתוך השירות; אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותה התקינה.

אחריות

בכל מקום בו מפורט היקף אחריותה של רם – ק.ר. מ. בע"מ, תהיה הכוונה גם לאחריות עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (( AS IS)  ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רם – ק.ר. מ. בע"מ בגין השירות, הבדיקה בפועל, תכונותיו, יכולותיו, מגבלותיו, הכללים הנוהגים לגביו והתאמתו לצרכיך. השימוש בשירות ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ורם – ק.ר. מ. בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר. כל החלטה שתקבל ביחס ובהתבסס על השירות ותוצאות הבדיקה היא באחריותך המלאה בלבד.

רם – ק. ר. מ. בע"מ מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה על מנת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי
רם – ק.ר. מ. בע"מ או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל רם – ק. ר. מ. בע"מ ו/או אצל מי מטעמה, או משרד הבריאות, ככל והדבר מצוי בשליטתה. רם – ק. ר. מ. בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך – באופן מלא או חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך, או של רם – ק. ר. מ., או של מי מטעמה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רם – ק. ר. מ. בע"מ לא תישא בעלויות, הוצאות, או בנזק אחר כלשהו, שייגרם לך או למי מטעמך, במישרין או בעקיפין, לרבות (אך לא רק) בשל אי-השתתפות / איחור למקום או האירוע עבורו נעשתה הבדיקה, לרבות אך לא רק, בקשר עם הבדיקה, תוצאות הבדיקה, אופן לקיחת הבדיקה, או בגין איחור או עיכוב במתן תוצאות הבדיקה, או בדיקה פסולה, או עיכוב הנגרם בשל הצורך בבדיקה מחודשת, או כל דבר אחר הנוגע לאלו, ולא תהיה לך, או למי מטעמך, טענות, דרישות או תביעות מכל סוג ומין כלפי רם – ק. ר. מ. בע"מ בגין כל האמור.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את רם – ק. ר. מ. בע"מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם השירות בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לרם – ק. ר. מ. בע"מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

שינויים בשירות והפסקת השירות

רם – ק. ר. מ. בע"מ רשאית לשנות כליל, או להתאים מעת לעת, כל היבט הכרוך בשירות, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות והפרעות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רם – ק. ר. מ. בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. רם – ק. ר. מ. בע"מ תעשה כל שביכולתה על מנת שפעולות תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות לא יפגעו בתפעול של השירות, אך היא אינה מתחייבת לכך.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש בשירות, ביצוע הבדיקה ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בשירות, הבדיקה או בקשר עם תנאים אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

פרטיות

רם ק.ר.מ. מתייחסת בכבוד לפרטיות משתמשי השירות. 

תשומת ליבך – השירות הוא פרי שיתוף פעולה בין רם – ק. ר. מ. בע"מ לבין משרד הבריאות ונעשה בהתאם להוראות והנחיות משרד הבריאות והוראות הדין. רם – ק. ר. מ. בע"מ  תעביר את פרטייך האישיים ואת תוצאות הבדיקה שנערכה לך למשרד הבריאות, על-מנת שישתמש בהם בהתאם לדרישות הדין.

אין עליך חובה חוקית למסור מידע אישי לרם – ק. ר. מ. בע"מ והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי המתבקש, לא תוכל לתאם את הבדיקה ולבצע אותה.

המידע האישי שתמסור ושרם – ק. ר. מ. בע"מ תאסוף כמפורט לעיל, יישמרו במאגרי המידע של רם – ק. ר. מ. בע"מ השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות כל דין ולצורך למטרות המפורטות להלן – כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ולאפשר את פעולתו התקינה של השירות; כדי לזהות אותך בעת תיאום הבדיקה, ביצועה ומשלוח תוצאותיה; ליצירת קשר אתך כשרם – ק.ר. מ. בע"מ סבורה שקיים צורך בכך; לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות; כדי לאכוף את התנאים וכן על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה, חוזר, או נוהל וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשרם – ק.ר. מ. בע"מ סבורה בתום-לב כי עליו לעשות כן; בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין רם – ק. ר. מ.; לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאים אלה.

רם – ק. ר. מ. בע"מ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך, מידע אישי אודותיך והמידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים שלהלן או בהתאם להוראות כל דין – לצורך העברת תוצאות הבדיקה ומידע על זהות הנבדק למשרד הבריאות ובהתאם להנחיותיו; ככל שהדבר דרוש לצורך תפעול השירות וניהולו; אם תפר את תנאי השירות, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי רם – ק. ר. מ. בע"מ כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה. 

במקרים אלה, רם – ק. ר. מ. בע"מ רשאית למסור מידע אישי אודותיך לרשויות אכיפה, רשויות חקירה, רשויות מוסמכות אחרות או צד שלישי, ככל שנדרש על מנת לטפל באותו מעשה או מחדל שלך; אם קיימת חובה או היתר חוקי מכוח הדין למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין
רם – ק. ר. מ.; בכל מקרה שרם – ק. ר. מ. בע"מ יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

שינויים בתנאים

רם – ק. ר. מ. בע"מ רשאית בכל עת לשנות את הוראות התנאים. במקרה ומדובר בשינויים מהותיים תפרסם רם – ק. ר. מ. בע"מ הודעה על כך בעמוד ייעודי לשירות, או באמצעים מקובלים אחרים, חמישה (5) ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, ככל ורם ק.ר.מ. תידרש לשנות את הוראות התנאים בשל הוראה חוקית או שיפוטית, עשויים השינויים להיכנס לתוקפם באופן מידי.